מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 22.6.2021

1.        כללי

1.1 חברת מפעיל בע”מ, ח”פ 520037631, מרחוב ברקת 6, פתח תקווה, (להלן: “החברה“) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט בכתובת 3dmaterials.mafil.co.il ובכתובת 3d.mafil.co.il (להלן: “האתר“). לפיכך, החברה מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו.

1.2 עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי מדיניות הפרטיות, ולא תהיה לגולש באתר ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי מדיניות הפרטיות.

1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות מדיניות זאת מפעם לפעם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח המדיניות המעודכנת לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור יהיה כפוף למדיניות המעודכנת.

1.4 הוראות מדיניות הפרטיות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסחת המדיניות בלשון יחיד – ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

2.        מסירת מידע על ידי הלקוח

2.1 במסגרת ביצוע רכישה אתה נדרש לעדכן פרטים אודותיך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, טלפון, תאריך לידה, פרטי חברה, עוסק מורשה וכיו”ב.

2.2 חלק מן הפרטים שיתבקשו בעת הרישום יסומנו כ”שדות חובה”, שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה. בחלק מהשירותים, ייתכן ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים ופרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או נדרשים לפי שיקול דעתה של החברה, על מנת להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים והפרטים כאמור.

2.3 החברה לא תשמור בשום מקרה את פרטי כרטיס האשראי שלך. כחלק מהליך התשלום, יפתח דף ייעודי של ספק הסליקה, והמידע אשר יימסר על ידך בדף זה יימסר ישירות לספק הסליקה לשם ביצוע התשלום, ויישמר על ידו בהתאם להוראות הדין החלות עליו.

2.4 יודגש, כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים מסוימים באתר ו/או לרכוש מוצרים באמצעות האתר.

3.        מידע שנאסף בעת השימוש באתר

3.1 בנוסף לקבלת פרטים מזהים אודותיך באופן יזום על ידך, בעת השימוש באתר נאסף מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו הגולשים באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו”ב. כאמור, למידע זה אופי סטטיסטי והוא אינו מזהה אותך אישית, אבל הוא נאגר ומשמש את החברה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

3.2 כמו כן, האתר עשוי להשתמש בנתונים, ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר, וכיצד באפשרות החברה להתאים את דפי האינטרנט בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים והמבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו, וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

3.3 האתר עושה שימוש בקבצי Cookies, שהם קבצים שהוצבו על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, ואשר מאפשרים לזהות את הגולש. קבצי ה-cookies יכולים לספק מידע אודות סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה-IP שממנה התחבר לאתר ועוד.

3.4 בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים (למשל: גוגל אנליטיקס, לשירותי גראבטר Gravatar ועוד) כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר. מובהר כי מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש ב-Cookies שלהן.

3.5 לתשומת לבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת ה- Cookies על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.  אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. 

4.        השימוש במידע

4.1 השימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:

4.1.1      כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ולרכוש מוצרים;

4.1.2      כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות הגולשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

4.1.3      כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך, כגון מבצעים, קופונים ומסרים;

4.1.4      לשם תפעולו ופיתוחו של האתר;

4.1.5      לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

5.        מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

5.1 החברה מתחייבת לשמור על המידע האישי המזהה אותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), ולא תעביר את המידע כאמור  לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.1      בעת רכישת מוצרים באתר, החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לספקים אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך אספקת מוצרים אלה (למשל: חברות בת וחברות קשורות של החברה המספקות את המוצרים, ספקי שירותי השילוח של המוצרים, ספקי סליקה, תפעול אמצעי תשלום וחברות אשראי);

5.1.2      במקרה שתפר את תנאי השימוש או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר;

5.1.3      במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר עם האתר, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

5.1.4      אם החברה תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי;

5.1.5      בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה  ו/או מי מטעמה;

5.1.6      בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נחוץ כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של צד שלישי;

5.1.7      החברה תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי;

5.1.8      ככל שהחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5.2 השרתים שעליהם יאוחסן המידע, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. אתה מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

6.        אבטחת מידע

6.1 באתר ובשרת שבו נשמר המידע מיושמות מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר והשרת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. אתה מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות, ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

6.2 בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

7.        זכות עיון במידע

7.1 על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב, במידע שלו אשר מוחזק על ידי החברה. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981. 

8        סמכות שיפוט והדין החל

8.1 מדיניות פרטיות זאת והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.

8.2 הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה למדיניות פרטיות זאת, תוגש ותתברר בישראל בלבד, בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד.

9        פניות ובירורים

בכל נושא ועניין ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה:

מפעיל בע”מ

כתובת: ברקת 6, פתח תקווה

טלפון: 03-9183333

דוא”ל:  [email protected]