תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: 22.6.2021

1.        כללי

1.1.        אתר האינטרנט בכתובת 3dmaterials.mafil.co.il ובכתובת 3d.mafil.co.il (להלן: “האתר“), משמש כחנות מקוונת לרכישת מדפסות תלת מימד, חלקי חילוף, חומרי גלם ומוצרים נלווים.

1.2.        האתר מופעל על ידי חברת מפעיל בע”מ, ח”פ 520037631, מרחוב ברקת 6, פתח תקווה (להלן: “החברה“).

1.3.        הוראות תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש“) והוראות מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: “מדיניות הפרטיות“) יחולו על כל שימוש של משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח“) ועל כל הזמנה שתבוצע על ידי לקוח באמצעות האתר. הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם.

1.4.        עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש ולתנאי מדיניות הפרטיות, וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

1.5.        החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ללקוח. מועד תחילת תוקפו של השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף לתנאי השימוש המעודכנים.

1.6.        החברה זכאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה של האתר, לרבות שינוי של כל פריט תוכן המוצג במסגרתו ו/או שיטה להעברת מידע.

1.7.        החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסה לאתר ו/או למנוע כל פעולה בו, למי שיפר את הוראות תנאי השימוש ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו.

1.8.        הוראות תנאי השימוש מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסחים תנאי השימוש בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

2.        השימוש באתר

2.1.    החברה מעניקה לך אישור להשתמש באתר, כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו, בכפוף לכך ש:

2.1.1.    שימושך באתר יעשה על ידך בהתאם להוראות תנאי השימוש

2.1.2.    לא תעתיק, תפיץ ותקשר כל חלק מהאתר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

2.1.3.    לא תבצע כל שינוי בכל חלק מהאתר.

2.1.4.    לא תשתמש או תיצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים” וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

2.2.        אתה מאשר בזאת, כי אתה בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב על פי דין. מובהר כי עליך להיות בן 18 לפחות על מנת להיות כשיר לעשות שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה.

2.3.        מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית.

2.4.        מובהר, כי החברה תהיה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למנוע מכל לקוח להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפר את תנאי השימוש ו/או אם מסר פרטים שגויים ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.      המוצרים באתר

3.1.        החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להפסיק מכירה או הצגה של איזה מהמוצרים באתר.

3.2.        יתכן כי מוצר המופיע באתר אזל ממלאי החברה. במקרה של ביצוע הזמנת מוצר שאזל, ככל הניתן תפנה החברה בהקדם האפשרי ללקוח על מנת לבטל את ההזמנה, או להציע ללקוח מוצר חלופי (תוך התאמת התשלום בהתאם למחיר המוצר החדש). למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה במקרה של חוסר במלאי.

3.3.        אופן הצגת המוצרים באתר ייקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה לרבות לעניין גודל המוצר וצבעו.

3.4.        עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג “דף מידע” המכיל את פרטי המוצר, מחיר המכירה, מפרט המוצר, גודלו, השימושים שניתן לבצע בו ופרטים רלוונטיים נוספים.

3.5.        מובהר במפורש, כי כל מידע המתפרסם באתר לגבי המוצרים באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד, ואינו ממצה את כל תכונות המוצרים והוראות השימוש בהם. השימוש במוצרים הינו באחריות הלקוח בלבד.

4.        המחירים באתר

4.1.        מחירי המוצרים באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

4.2.        מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע ההזמנה באתר, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.

4.3.        מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה, בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי הוזן על ידי הלקוח וכי הוא בתוקף במועד ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.

4.4.        במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום ביצוע ההזמנה בפועל.

4.5.        כל המחירים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים המוצעים בכל ערוץ מכירה או שיווק אחרים, לרבות על ידי משווקים מורשים.

4.6.        מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

4.7.        לכל הפריטים אשר במבצע יש מלאי של לפחות יחידה אחת. במידה ומלאי פריטים במבצע אזל, יתאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו, או לחלופין להינות ממוצר אחר במחיר מוזל.

5.        ההזמנה באתר

5.1.        במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין אך ורק כמות סבירה ממוצר כלשהו. סבירות הכמות כאמור תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה או סדרת הזמנות באתר.

5.2.        הוספת מוצרים בודדים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “עבור לעגלת הקניות”.

5.3.        במסגרת הליך ההזמנה יידרש הלקוח לבחור את דרך אספקת המוצרים ואת אמצעי התשלום.

5.4.        התשלום ייעשה באתר באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר אשר יפורט באתר.

5.5.        מובהר בזאת כי שירות התשלום באמצעות גורם חיצוני כמו חשבון PAYPAL או “ביט” מסופק כפי שהוא (“AS IS”) כשירות חיצוני על ידי החברה המספקת את השירות.

5.6.        בעת ביצוע הזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום, ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק, תינתן הודעה מתאימה לחברה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

5.7.        מובהר כי הצעת המוצרים באתר ו/או קליטת ההזמנה על ידי החברה אינה מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות משלוח אישור הזמנה ללקוח, בכפוף למלאי הקיים במועד ההזמנה ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

5.8.        רישומי מחשבי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5.9.        החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

6.        אספקת והובלת מוצרים

6.1.        ניתן לקבל את המוצרים הנרכשים באתר בדרכים הבאות:

6.1.1.    איסוף עצמי ממחסן החברה, בכתובת ברקת 6, פתח תקווה.

6.1.2.    באמצעות משלוח עד הבית, בעלות של 56.16 ₪ כולל מע”מ (48 ש”ח לפני מע”מ).

החברה עושה את כל המאמצים לספק את ההזמנות בתוך שלושה ימי עבודה (ימים א-ה, 08:00-16:00, לא כולל ערבי חג או חגים). האספקה לישוב מרוחק (בהתאם לקביעת חברת המשלוחים) עשויה להמשך עד שבעה ימי עבודה, בהתאם לימי החלוקה בישוב.

6.2.        החברה לא תהיה אחראית בגין עיכובים הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק – עיכוב הנובע מקושי ליצור קשר עם הלקוח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצרים. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו.

6.3.        החברה תהיה רשאית לשנות את איזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ו/או דמי השירות ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר נקלטו ואושרו).

7.        ביטול הזמנה

7.1.        ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), ולהחזיר מוצר שלא נפגם ולא נעשה בו שימוש, בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

7.1.1.    שליחת הודעה על ידי לחיצה על הלינק ביטול הזמנה בעמוד הראשי באתר, ומילוי פרטים.

7.1.2.    פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-9183333.

7.1.3.     שליחת מייל לכתובת [email protected].

7.1.4.    שליחת דואר רשום לכתובת ברקת 6, פתח תקווה.

7.2.        לקוח המבקש להודיע לחברה על ביטול הזמנה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות שלו, מספר הזמנה ואמצעי התקשרות עמו.

7.3.        על ביטול הזמנה  יחולו ההוראות הבאות:

7.3.1.    ניתן להחזיר מוצר שלא נפגם ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם. מוצרים שעלולים להפגע כתוצאה מפתיחת אריזתם, דוגמת חומרים להדפסה בתלת ממד, לא ניתנים להחזרה לאחר פתיחת האריזה.

7.3.2.    ללקוח תעמוד הזכות לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר במשך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, באמצעות פניה באחת הדרכים המפורטות לעיל.

7.3.3.    החזרת המוצר תיעשה בחנות החברה ברחוב ברקת 6 פתח תקווה, או באמצעות משלוח המוצר לכתובת זו.

7.3.4.    לקוח שהוא אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 ו/או לקוח שמלאו לו 65 שנים ו/או לקוח שהוא עולה חדש  (עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה), יהיה זכאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם החברה, כולל בדרך דיגיטלית כגון דוא”ל או משלוח הודעה על ידי הלקוח.

7.3.5.    החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, והלקוח יחזיר את המוצר, למשרדי החברה לכתובת: ברקת 6 פתח תקווה. מובהר, כי בכל מקרה עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הלקוח ותשולם על ידו.

7.3.6.    השבת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול הזמנה תעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ו/או באמצעות אמצעי התשלום ששולם.

7.3.7.    לא ניתן לבטל עסקה כאמור לעיל למכירת טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה מיוחדת של הלקוח.

7.4.        היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות המוצר (כמשמעות מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בהזמנה או בשל כל הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, יחולו ההוראות הבאות:

7.4.1.    הלקוח יפנה לחברה בהקדם האפשרי לאחר קבלת המוצר בבקשה לביטול ההזמנה וזאת באחת מהדרכים המפורטות לעיל.

7.4.2.    החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והלקוח יחזיר את המוצר לרשות החברה במקום שבו קיבל אותו (במידה והמוצר סופק ללקוח במשלוח, יתואם איסוף של המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה). עם זיכוי הלקוח, תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

7.4.3.    למען הסר ספק, האמור בסעיף זה לא יחול על פגם כתוצאה מכשל בשימוש (לדוגמה, שימוש לא נכון על פי הוראות השימוש) או אי התאמה למדפסת הלקוח של הציוד שהוזמן.

7.5.        במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה לספק את המוצרים ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, לרבות עקב גמר המלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל מועד עד לאספקת ההזמנה ללקוח. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה.

7.6.        מובהר כי בכל מקרה ביטול הזמנה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בהוראות תנאי שימוש אלה ו/או בהוראות מדיניות הביטולים וההחזרות של החברה כדי לגרוע ממנו.

8.        זכויות קניין רוחני

8.1.        האתר ותוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם (“AS IS“), לצורכי מתן מידע ללקוח ולשימוש אישי של הלקוח בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

8.2.        התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, עיצובים של מוצרים, שמות מוצרים, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנם רכושה (או תחת שימוש בהרשאה) של החברה.

8.3.        העתקה ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הלקוח, הינו אסור בהחלט, אלא אם כן ניתנה ללקוח הרשאה ספציפית מטעם החברה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקים והוראות של זכויות יוצרים וסימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום, חקיקה ותקנות שונות בישראל, חקיקה בינלאומית ואמנות בינלאומיות.

8.4.        תוכן כאמור לעיל, סימני המסחר, שירותי המסחר וסמלילים אשר מופיעים באתר (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר“), בין אם הם רשומים כסימני מסחר ובין אם לאו, הינם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של החברה. אין לראות בהצגת תוכן הכלול או המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הלקוח לדעת, כי החברה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה, והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

9.        קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

9.1.    האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים (“לינקים”) אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צדדים שלישיים, שאליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה.

9.2.    החברה אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים או התכנים של כל אתר אינטרנט שאליו ניתן קישור באתר. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר, אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו, לפני שתעביר פרטים אישיים שלך.

10.   הגבלת אחריות

10.1.     הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס“AS AVILABLE” . ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות בחברה (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, ויתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע באמצעות רשת האינטרנט.  

10.2.     החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, אלא אם כן אירע העיכוב או הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה עצמה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר שנרכש על ידי הלקוח. מובהר, כי בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות חברות שילוח ו/או ספקים חיצוניים שבאמצעותם יתבצע המשלוח. למען הסר ספק החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

10.3.     בשום מקרה, החברה לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצרים ו/או לאתר ו/או לתנאי שימוש אלה. כמו כן, בשום מקרה, סך האחריות והחבות הכוללת של החברה לא תהיה גבוהה מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר.

11.   סמכות שיפוט והדין החל

11.1.     תנאי שימוש אלה והחובות המשפטיות / החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.

11.2.     הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או למסמל זה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

12.   שונות

12.1.     כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

12.2.     כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

12.3.     תנאי שימוש אלה אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

12.4.     שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותו של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.

12.5.     היעדר תוקף של אחד או יותר מתנאי תנאי שימוש אלה לא תשפיע על תקפות המסמך בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

13.   פניות ובירורים

בכל נושא ועניין ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה:

מפעיל בע”מ

כתובת: ברקת 6, פתח תקווה

טלפון: 03-9183333

דוא”ל:  [email protected]